Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.


Regulamin

§1. Definicje. Użyte w niniejszym paragrafie słowa lub wyrażenia rozpoczynające się wielką literą będą miały znaczenia podane niżej, chyba że z treści Regulaminu będzie wynikało w sposób wyraźny inaczej:

1. Administrator - Portal czatcafe.pl.

2. Konto – konto Użytkownika Serwisu.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin.

4. Serwis – strona internetowa czatcafe.pl wraz z podstronami, w ramach których Użytkownicy korzystają z Usług udostępnionych przez Administratora. Serwis jest przeznaczony do prowadzenia czatu w formie pisemnej. Czat może być prowadzony w 3 (trzech) formach: czat ogólny, rozmowa pomiędzy wybranymi Użytkownikami, dołączenie do rozmowy użytkowników przez nowego Użytkownika, po zaakceptowania jego dołączenia przez osoby już uczestniczące w czacie.

5. Umowa Konta – umowa zawarta w drodze elektronicznej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

6. Usługa – usługi świadczone elektronicznie przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu.

7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła w drodze elektronicznej Umowę Konta z Administratorem.

§ 2. Postanowienia wstępne.

1. Administrator świadczy Usługę w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Administrator świadczy Użytkownikom Usługę na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

3. Do korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenie do tego przeznaczonego stron internetowych, oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Każdy odwiedzający Serwis lub korzystający z Usługi jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Wszelkie prawa do Serwisu, jego poszczególnych elementów czy elementów Usługi przysługują Administratorowi. Zabrania się w szczególności w ingerowania w funkcjonowanie Serwisu, jego poszczególnych elementów, kopiowania, powielania czy wykorzystywania treści lub materiałów udostępnionych w Serwisie w sposób nie przewidziany w Regulaminie. Zabrania się naruszania praw Administratora oraz osób trzecich.

6. Administrator jest uprawiony do prezentowania w Serwisie odesłań, ofert lub materiałów osób trzecich. Administrator nie jest odpowiedzialnych za treść tych ofert czy materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z oferty takiej osoby.

7. Zabranie się korzystania z Serwisu lub Usługi w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem przepisów Regulaminu lub w sposób mogący naruszać dobre obyczaje

. 8. Administrator nie jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a Usługa nie jest świadczona w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Administratora.

§3. Prawa i Obowiązki Użytkowników.

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do podawania w Serwisie danych zgodnychz prawdą.

2. Zabrania się podawania przez Użytkowników danych nieprawdziwych, niejasnych lub mogących wprowadzać w błąd

. 3. Zabrania się używania przez Użytkowników słów obraźliwych, niecenzuralnych, wulgarnych lub słów mogących powodować naruszenie praw osób trzecich, jak również mogących naruszać dobre obyczaje.

4. Zabrania się podawania przez Użytkowników treści bezprawnych.

5. Zabrania się podawania danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności swojego hasła do Konta i nie przekazywania go ani udostępniania osobom trzecim.

§4. Odpowiedzialność.

1. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Usługi.

2. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z podanych oświadczeń. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Użytkownika zostanie wyrządzona osobie trzeciej szkoda, która będzie żądać naprawienia szkody lub spełnienia jakiegokolwiek świadczenia od Administratora lub jeżeli na Administratora zostanie nałożona jakakolwiek kara Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkód Administratorowi poniesionych z tego tytułu jak również jest zobowiązany do zwrotu kosztów Administratorowi, które powstały w związku z działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta przez osoby trzecie, chyba że skoda powstała w wyniku umyślnych działań Administratora.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w działaniu Serwisu lub przerwy spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie Administratora

. 6. Administrator zastrzega, iż w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, a w szczególności spowodowane kwestiami technicznymi. Administrator dołoży starań aby przerwy te były jak najkrótsze. O planowanych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Administrator będzie informował na stronie Serwisu.

§5. Założenie Konta. 1. Osoba lub podmiot poprzez założenie Konta uzyskuje status Użytkownika.

2. Użytkownik przy zakładaniu Konta w Serwisie jest zobowiązany podać: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Użytkownik jest zobowiązany także do załączenia we wskazanym formacie swojego zdjęcia. Jednocześnie Użytkownik na czas trwania umowy upoważnia nieodpłatnie Administratora do korzystania ze zdjęcia w Serwisie.

3. Podczas zakładania konta Użytkownik ustala swoją nazwę (Login) i hasło uprawniające go do dostępu do jego Konta. Hasło musi się składać z co najmniej 6 (sześciu) znaków. Zaleca się aby ustalone hasło było odpowiednio silne. Hasło winno się składać z liter dużych, liter małych oraz cyfr i nie może zawierać treści obraźliwych, niecenzuralnych bądź naruszać dobre obyczaje. Na podany adres e-mail Użytkownika zostanie przesłany e-mail aktywacyjny.

4. Podczas procesu rejestracji wymagane jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności Administratora obowiązujących w Serwisie, a także ich zaakceptowanie.

5. Nie podanie podczas rejestracji wymaganych danych oraz niezaakceptowanie Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności Administratora uniemożliwia założenie Konta.

6. Osoba odwiedzająca Serwis a nie posiadająca założonego Konta nie może korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu i Usług oferowanych przez Administratora.

7. Założenie konta jest odpłatne.

8. Podczas zakładania Konta Użytkownik ustala swoją nazwę Użytkownika (Login), która musi się różnić od nazw innych Użytkowników.

9. W przypadku pomyłki we wprowadzanych danych Użytkownik może na adres kontakt@czatcafe.pl poinformować o tym Administratora i poprosić o dokonanie korekty. Administrator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia dokona korekt w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni.

10. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres […].

11. Użytkownik w przypadku zapomnienia hasła do Konta może dokonać jego zresetowania. W takiej sytuacji na podany wcześniej adres e-mail użytkownika zostanie przesłana instrukcja ustanowienia nowego hasła.

§6. Zawarcie Umowa Konta.

1. Administrator może odmówić zawarcia Umowy Konta. Odmowa zawarcia Umowy Konta może nastąpić w szczególności gdy:

a- Administrator poweźmie wątpliwości co do prawdziwości i danych podawanych przez osobę zakładającą Konto,

b- Administrator przed zawarciem Umowy Konta świadczył Usługę dla danej osoby i z powodu dokonywania naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa przez daną osobę Umowa ta została rozwiązana,

c-) Login podany przez osobę zakładającą Konto jest już używany przez innego Użytkownika,

d- Login podany przez osobę zakładającą Konto może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisów prawa lub dobre obyczaje

e- Z przyczyn technicznych założenie Konta nie jest możliwe

f- Założenie Konta nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Administratora.

2. W przypadku odmowy zawarcia Umowy Konta przez Użytkownika z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu wszelkie dane podawane w celu założenia konta zostają usunięte.

3. Zawierając Umowę Konta Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz w pełni akceptuje ich treść.

4. Administrator z zastrzeżeniem przepisów poniższych umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy Konta i dokonaniu płatności otrzymuje dostęp do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności.

6. Zawrzeć Umowę Konta może osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Zawarcie Umowy Konta następuje z chwilą dokonania rejestracji, dokonania jego aktywacji i dokonania płatności przez Użytkownika.

8. Użytkownik w celu zalogowania się na swoje Konto w Serwisie jest zobowiązany podać Login oraz hasło.

§7. Opłaty.

1. Założenie Konta w Serwisie jest nieodpłatne. Administrator może jednak w trybie zmiany Regulaminu wprowadzić opłaty.

§8. Czas trwania Umowy Konta.

1. Umowa Konta zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas nieokreślony

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni bez podania przyczyny.

3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Konta z Użytkownikiem w każdym czasie w przypadku kiedy:

a- Użytkownik dopuszcza się naruszenia któregokolwiek przepisów Regulaminu lub przepisu prawa mającego związek z Serwisem, lub

b- Użytkownik podaje nieprawdziwe dane, lub 

c-Użytkownik używa słów obraźliwych, wulgarnych lub niecenzuralnych w stosunku do innego Użytkownika lub Administratora, lub

d- Użytkownik nie będąc do tego uprawnionym ujawnia dane osobowe innego Użytkownika lub osoby trzeciej, lub

e- Użytkownik nawołuje do szerzenia nienawiści, rasizmu i tym podobnych, lub

§9. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub działaniami Administratora niezgodnymi z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, winny być wysyłane do Administratora na adres e-mail: […] lub pisemnie na adres Administratora i wysłane na adres siedziby Administratora.

2. W reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik winien dokładnie oznaczyć przedmiot i zakres reklamacji, oznaczyć dokładnie podmiot wnoszący reklamację a w tym co najmniej podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby oraz podać adres e-mail, na który ma zostać udzielona odpowiedź.

3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu będę rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji.

4. Reklamacja winna być zgłoszona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyny reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana na wskazany przez wnoszącego reklamację adres e-mail.

6. Jeżeli zdaniem Administratora podane w reklamacji informacje lub dane są niepełne Administrator może się zwrócić o ich uzupełnienie.

7. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania naruszeń Regulaminu przez innych Użytkowników. Zgłoszenia można dokonać w opcji dostępnej pod ofertą innego Użytkownika lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@czatcafe.pl

§10. Zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora za pomocą, wysłanej na wskazany podczas procesu zakładania Konta przez Użytkownika adres e-mail wiadomości elektronicznej, o każdej zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia w życie zmiany. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Użytkownik może w terminie 7 dni dokonać wypowiedzenia umowy.

§11. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2016

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 16, poz. 93 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).